Informatie

 

Statuten

StartStichting.nl gebruikt diverse eigen modellen voor stichtingen en heeft een grote ervaring op dit gebied. In principe wordt bij het oprichten van uw stichting met onze modellen gewerkt. Uiteraard is er wel ruimte voor overleg.

 

Salaris, vergoedingen en Belasting

Een stichting kan in haar bestaan met verschillende belastingwetten in aanraking komen. Bij het ontvangen van giften met de Successiewet, bij de aanwezigheid van werknemers met loonbelasting en indien en voor zover de stichting een onderneming drijft met vennootschapsbelasting, alsook met omzetbelasting.

 

Het doel van een stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan degenen die deel uitmaken van de stichting (bestuurders, commissarissen e.d.), noch aan anderen, tenzij de uitkeringen aan die anderen een ideële of sociale strekking hebben.

 

Deze beperking van het doel van de stichting betekent overigens niet dat betalingen aan oprichters, bestuurders en andere functionarissen van de stichting onmogelijk zijn. Vergoeding van gemaakte kosten is uiteraard mogelijk en een vergoeding voor beschikbaar gestelde tijd is ook mogelijk, met dien verstande dat deze beperking niet strijdig mag zijn met de doelomschrijving van de stichting. De betaling van onkosten, vacatiegelden en honoraria moet wel reëel zijn en mag geen nadelige invloed hebben op de verwezenlijking van het doel van de stichting.

 

Wanneer u uzelf als bestuurder op de loonlijst van de stichting zet moet u rekening houden met de regels van de Belastingdienst. Uw beloning moet marktconform zijn en u dient op te passen bij het doen van uitkeringen aan uzelf, met die reden is het meestal eenvoudiger om uw beloning bij één van de andere rechtsvormen (eenmanszaak, B.V., N.V., vof, C.V.) te genieten.

 

Indien een bestuurder en/of andere werknemer (al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst of op grond van een fictieve dienstbetrekking) een honorarium ontvangt kan er loonbelasting verschuldigd zijn. Om een eventuele naheffing en de bijbehorende boete te voorkomen doet u er verstandig aan vooraf contact op te nemen met de Belastingdienst en daar na te vragen of er eventueel loonbelasting verschuldigd is.


Bestuurders en/of leden van de raad van toezicht van een stichting met een ANBI status mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

 

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs moeten maken door hun functie bij de stichting. Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Zoals het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Vrijwilligersvergoedingen zijn vrijgesteld van belasting- en premieheffingen mits aan een aantal voorwaarden van de belastingdienst wordt voldaan.

 

Het mag niet gaan om werkzaamheden die de vrijwilliger beroepsmatig verricht en er mag daarvoor geen marktconforme beloning worden ontvangen.

 

De meest actuele informatie omtrent vrijwilligersvergoedingen kunt u met behulp van onderstaande link vinden op de website van de Belastingdienst.

 

Aan vennootschapsbelasting is de stichting in principe slechts onderworpen indien en voor zover zij een onderneming drijft. Bij de Belastingdienst kan nagegaan worden of uw stichting voor een vrijstelling in aanmerking zou komen. Als voorwaarde voor de vrijstelling wordt vaak vermeld dat het streven naar winst ontbreekt dan wel van bijkomstige betekenis is.

 

Indien uw stichting een onderneming gaat drijven zal deze ook als zodanig moeten worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zal de stichting een BTW nummer krijgen.

 

Verlengd eerste boekjaar

Voor Stichtingen kan in overleg bij oprichting een verlengd eerste boekjaar worden opgenomen. Een verlengd eerste boekjaar loopt dan niet tot en met 31 december van het lopende jaar, maar tot en met 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. U kunt op deze manier onnodig werk besparen en/of eventuele accountantskosten, er is dan geen sprake van een gebroken boekjaar.

 

Aansprakelijkheid bestuurders

Bestuurders van een stichting zijn niet aansprakelijk voor de handelingen van de stichting, tenzij een bestuurder zijn taak niet behoorlijk vervult.

 

Bij wet is bepaald dat een bestuurder tegenover de stichting is gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem/haar opgedragen taak. Een behoorlijk bestuurder overschrijdt de hem/haar toegedeelde taken niet en houdt zich aan de statuten en aan de door het bestuur genomen besluiten. De bestuurder is tegenover de stichting aansprakelijk wanneer hij/zij zijn boekje te buiten gaat, wanneer hij/zij zich niet als een behoorlijk bestuurder gedraagt en uit zijn/haar handelen schade voor de stichting voortvloeit. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer een bestuurder op vakantie gaat met geld van de stichting, de bestuurder zijn begroting ver overschrijdt of bijvoorbeeld een kennis de opdracht geeft handelingen voor de stichting te verrichten tegen een hoger tarief en wellicht lagere kwaliteit. In dit soort gevallen kan de stichting of bij eventueel faillissement de curator het desbetreffende bestuurslid persoonlijk aansprakelijk stellen voor de door de stichting geleden schade.

 

Een bestuurder is dus zolang hij zijn taak naar behoren vervult niet persoonlijk aansprakelijk.


Zolang de stichting niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zijn de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk voor de verrichte handelingen namens de stichting.

 

Stichting Derdengelden

Wij kunnen een Stichting Derdengelden oprichten voor mensen met een in de wet verankerd beroep, zoals notaris, advocaat of deurwaarder, waarbij de Stichting Derdengelden onder toezicht van de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten of een andere erkende toezichthouder staat.


Bij advocatenkantoren maken wij gebruik van de model statuten van de Orde van Advocaten.

 

Indien u een Stichting Derdengelden wil oprichten voor één van de niet hiervoor vermelde beroepen zouden wij wanneer wij een Stichting Derdengelden voor u oprichten de indruk kunnen wekken dat de gelden beschermd zijn, hetgeen in dat geval niet perse zo is.

 

Wel kunnen wij in het laatste geval voor u een stichting oprichten welke gelden gaat beheren, mits deze zich in de naam niet Stichting Derdengelden noemt, maar bijvoorbeeld Stichting Beheer…

 

Wijziging bestuurders

U kunt zonder tussenkomst van een notaris na de oprichting en inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel altijd zelf bestuurders en/of hun functies wijzigen bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor is geen wijziging van de statuten nodig.

 

Ontbinding Stichting

Als er geen baten meer aanwezig zijn in de stichting kan het bestuur van de stichting de stichting zelf opheffen en uitschrijven uit de Kamer van Koophandel, u heeft hiervoor geen akte en/of notaris nodig, tenzij de stichting over registergoederen beschikt.

 

Over het algemeen staat in de statuten van de stichting aan het eind van de akte onder “Ontbinding” beschreven hoe het bestuur de stichting op kan heffen

 

Stichting of verenging

Of u kiest voor een stichting of vereniging hangt af van de activiteiten die u in de stichting of vereniging wil realiseren.

 

Het grootste verschil tussen een stichting en een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is dat de stichting geen leden en contributie kent en de vereniging wel. Een stichting benoemt en ontslaat haar eigen bestuur. Het bestuur van een vereniging wordt benoemd en ontslagen door de leden van de vereniging in de algemene ledenvergadering. Bij een stichting kan het bestuur zelf wijzigen laten doorvoeren in de statuten en bij een vereniging kan het bestuur dit alleen na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. Ieder lid van een vereniging heeft een stem in de algemene ledenvergadering.

 

Heeft u een vereniging nodig? Wij helpen u graag verder via www.StartVereniging.nl

Soorten stichtingen o.a.

ANBI stichting
f
Maatschappelijke stichting
d
Fondsen werven
f
Mensen helpen

Wij zijn van alle markten thuis

Onze oplossingen gaan verder dan alleen een akte. Door net dat stukje extra advies te geven, bieden wij u toegevoegde waarde. Wij bieden maatwerk waar dat nodig is, maar leveren ook meer gestandaardiseerde diensten en kunnen daardoor efficiënt en in een goede prijs/kwaliteitverhouding opereren.

 

In uw belang wijzen wij u erop dat er via internet en andere media zogenaamde goedkope aanbieders van notarisdiensten zich op de notariële markt begeven. Bij veel van deze aanbieders dient u zelf veel stukken aan te leveren en een aantal zaken zelf te verzorgen. Ook worden u achteraf vaak extra kosten in rekening gebracht voor werkzaamheden als telefonisch contact, het versturen van een brief etcetera. Zaken die bij ons behoren tot de standaardwerkzaamheden waarvoor wij u geen extra kosten in rekening brengen.